Folder Groepstherapie voor Pubers tussen 12 en 18 jaar

…..Waarom deze therapie?

De puberteit is voor veel jongeren een onzekere periode. Er zijn in deze periode allerlei veranderingen aan de orde, op lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal gebied. Een puber is op zoek naar een nieuw beeld over zichzelf en gaat allerlei vragen over zichzelf stellen, zoals ‘wie ben ik?’ ‘wat kan ik?’ ‘wat wil ik?’

Niet alleen de puber verandert, maar ook de omgeving. Als jongeren bijvoorbeeld de overstap maken naar het voortgezet onderwijs moeten ze weer een eigen plek zien te vinden. Vragen als: ‘waar hoor ik bij?’ en ‘wat vinden anderen van mij?’ kunnen hun dan erg bezighouden.

Voor de persoonlijkheidsontwikkeling en het welbevinden is het belangrijk dat pubers positieve ervaringen opdoen en succes ervaren bij de dingen die ze doen. Er kunnen echter allerlei dingen tegenzitten die ertoe leiden dat jongeren de waardering voor hun eigen persoon kwijtraken. Zo kan het zijn dat ze problemen ervaren in contacten met leeftijdgenoten. Ze voelen zich niet zo op hun gemak als ze mensen ontmoeten omdat ze bijvoorbeeld niet weten hoe ze contacten moeten leggen of omdat ze het eng vinden om een praatje te maken. Hierdoor doen ze minder sociale vaardigheden op en missen ze het plezier dat je kunt beleven aan het optrekken met vrienden. Niet zelden zien we bij pubers als gevolg van allerlei onzekerheden en tegenslagen gevoelens van eenzaamheid en neerslachtigheid.

…..Welke jongeren nemen deel aan de groepstherapie?

Deze jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak bij anderen. Ze beheersen een aantal sociale vaardigheden en/of assertiviteitsvaardigheden onvoldoende en/of passen ze uit onzekerheid onvoldoende toe. Ze hebben moeite om op een goede manier contacten met anderen te maken en te onderhouden, voelen zich onzeker in een groep en zijn bang door anderen negatief beoordeeld te worden. Vaak voelen ze zich minder dan anderen en hebben ze een negatief zelfbeeld (“ik ben niet interessant voor de ander”; “de ander zal mij wel stom vinden”; “ze hebben vast liever niet dat ik erbij ben”). Sommige jongeren zijn niet assertief genoeg en cijferen zichzelf weg, andere jongeren zijn juist te assertief en vinden het moeilijk om hun emoties te reguleren. Ze zijn bijvoorbeeld dominant in een groep of komen op een agressief assertieve manier voor zichzelf op.

…..Wat is het doel van de groepstherapie?

De groepstherapie is gericht op het aanleren van vaardigheden zoals:

–         Non- verbale communicatie, zoals maken van (oog)contact, houding, stemvolume enz.

–         Luisteren naar elkaar

–         Herkennen van gevoelens en uiting geven aan gevoelens

–         Gesprek beginnen en onderhouden

–         Mening geven en voor jezelf opkomen

–         Verzoeken doen en verzoeken weigeren

–         Complimenten geven en ontvangen

–         Kritiek geven en ontvangen

–         Omgaan met angst en stress

–         Ontdekken van je kwaliteiten

Tijdens de therapie wordt de puber zich ervan bewust gemaakt dat er een verband bestaat tussen zijn gedachten, zijn gevoelens en zijn gedrag. Door negatieve denkpatronen om te zetten in positieve denkpatronen gaat hij zich beter voelen en zal dat zijn gedrag in positieve zin beïnvloeden. De vaardigheden die geleerd worden leiden er toe dat de puber zich steeds zekerder gaat voelen in sociale contacten. Het zelfvertrouwen groeit en daarmee ook het welbevinden. Naast bovenstaande onderwerpen kunnen tijdens de therapie thema’s aan de orde gesteld worden die de puber op dat moment bezighouden. Te denken valt aan een thema als pesten en scheiding.

……Wat wordt er tijdens de groepstherapie gedaan?

De eerste bijeenkomst(en) wordt gebruikt om de deelnemers te laten nadenken over wat ze precies wensen te bereiken met de therapie. Deze bijeenkomsten zijn heel belangrijk om de bijeenkomsten goed af te stemmen op de behoeften van de deelnemers. De meeste bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. Er wordt begonnen met een rondje waarin ervaringen van de afgelopen weken worden uitgewisseld. Vervolgens worden nieuwe onderwerpen aan de orde gesteld. Er wordt gestreefd naar maximale betrokkenheid van de deelnemers. Dit gebeurt door hun zoveel mogelijk actief te betrekken in de vorm van rollenspelen, oefeningen, en opdrachten. De rollenspelen zijn bij uitstek geschikt om nieuwe vaardigheden te oefenen. Aan het eind is er ruimte voor evaluatie (wat geleerd?) en wordt een huiswerkopdracht meegegeven.

….Wat is heel belangrijk?

Onze ervaring is dat de jongeren het meest baat hebben bij de groep wanneer ook ouders  actief bij het traject worden betrokken. Naast de groepstherapie worden daarom opvoed-ondersteunende gesprekken gepland. Met de school zal tussentijds telefonisch overleg plaatsvinden. Ook kan het voorkomen dat er één of meerdere gesprekken op school worden gepland.

…….Wanneer en waar?

De groepstherapie bestaat uit minimaal 12 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 16.30 uur tot 18.00 uur, eens in de twee weken. Elke bijeenkomst duurt  1 ½  uur.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in principe elke bijeenkomst aanwezig zijn.
De bijeenkomsten vinden plaats in Hank.

…….Wie geeft de groepstherapie?

Deze wordt gegeven door mw. drs. J. (Janine) van Oss-Janssen.

…….Hoe aanmelden?

Ouders/verzorgers kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden. Na een (telefonische) aanmelding worden enkele afspraken gemaakt. Tijdens de intake wordt, met behulp van vragenlijsten zorgvuldig afgewogen of de groep geschikt is. Klik hier voor onze contactgegevens.