Opstappen & Instappen

Groepstherapie voor kinderen die de overstap maken van groep 8 naar het Voorgezet Onderwijs

…..Waarom deze therapie?
Voor de kinderen die de overstap gaan maken van groep 8 naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaat er veel veranderen. De vertrouwde omgeving wordt losgelaten: de kinderen gaan naar een nieuwe school en een nieuwe klas en krijgen veel verschillende docenten. Deze stap is niet voor alle kinderen even makkelijk. Sommige kinderen voelen zich in deze fase onzeker. Vooral kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, moeite hebben met het maken van contacten of gepest worden in de basisschool hebben een grotere kans om in het voortgezet onderwijs ook problemen tegen te komen.

…..Welke kinderen nemen deel aan de groepstherapie?
De groepstherapie is bedoeld voor kinderen in groep 8 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen hebben vaak weinig zelfvertrouwen, voelen zich onzeker in een groep, ervaren allerlei angsten en spanningen en hebben nogal eens een negatief zelfbeeld (“ik ben niet leuk genoeg”, “ze zullen mij wel niet leuk vinden”). Sommige kinderen zijn niet weerbaar genoeg en vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen, andere kinderen zijn juist ‘te weerbaar’ en vinden het moeilijk om hun emoties te hanteren. Ze zijn bijvoorbeeld dominant of komen op een agressieve manier voor zichzelf op.

…..Wat is het doel van de groepstherapie?
De groepstherapie is gericht op het vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen, en het aanleren van sociale- en assertiviteitsvaardigheden. Te denken valt aan:
– Het maken en onderhouden van contact/vrienden maken
– Mening geven en opkomen voor jezelf
– Iets (durven) vragen aan een ander en ‘nee’ zeggen
– Jezelf en een ander een compliment geven Kritiek geven en ontvangen
– Herkennen van gevoelens bij jezelf en anderen en uiting geven aan gevoelens
– Omgaan met angst, spanning en stress (ontspanningsoefeningen/mindfulnessoefeningen) – Ontdekken van je kwaliteiten
– Weerbare uitstraling
– Reageren op, en omgaan met pestgedrag en afwijzingen
– Zelfbeheersing en impulscontrole
– Invloed van de groep op jezelf/erbij horen
Naast bovenstaande onderwerpen wordt er met elkaar gepraat over de onzekerheden die de kinderen ervaren m.b.t. de overstap naar het voortgezet onderwijs en hoe ze hun weg kunnen vinden op een nieuwe school, met nieuwe leraren en nieuwe leerlingen. De kinderen leren van, en met elkaar. Ze leren hoe ze met allerlei onzekerheden en lastige situaties om kunnen gaan. Ook leren ze om negatieve denkpatronen om te zetten in positieve denpatronen. Hierdoor gaan ze zich beter voelen en zal dat hun gedrag in positieve zin beïnvloeden.

……Wat wordt er tijdens de groepstherapie gedaan?
De eerste bijeenkomst(en) wordt gebruikt om de kinderen te laten nadenken over wat ze precies wensen te bereiken met de therapie. Dit is heel belangrijk om de bijeenkomsten goed af te stemmen op de behoeften van de kinderen. De meeste bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. Er wordt begonnen met een rondje waarin ervaringen van de afgelopen weken worden uitgewisseld. Vervolgens worden nieuwe onderwerpen aan de orde gesteld. Er wordt gestreefd naar maximale betrokkenheid van de kinderen. Dit gebeurt door hun zoveel mogelijk actief te betrekken in de vorm van rollenspelen, oefeningen, en opdrachten. De rollenspelen zijn bij uitstek geschikt om nieuwe vaardigheden te oefenen. Aan het eind is er ruimte voor evaluatie (wat geleerd?) en wordt een huiswerkopdracht meegegeven.

….Wat is heel belangrijk?
Onze ervaring is dat de kinderen het meest baat hebben bij de groep wanneer ook ouders actief bij het traject worden betrokken. De groepstherapie gaat daarom altijd samen met opvoedondersteunende gesprekken. Met de school zal tussentijds telefonisch overleg plaatsvinden.

…….Wanneer en waar?
De groepstherapie bestaat uit minimaal 12 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op een doordeweekse middag, eens in de twee weken. Elke bijeenkomst duurt 1 ½ uur. Van de kinderen wordt verwacht dat ze in principe elke bijeenkomst aanwezig zijn. De bijeenkomsten vinden plaats in Hank.

…….Wie geeft de groepstherapie?
Dit is nog onbekend.

…….Hoe aanmelden?
Ouders/verzorgers kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden. Na een telefonische aanmelding volgen enkele intakegesprekken en wordt met behulp van vragenlijsten zorgvuldig afgewogen of de groep geschikt is.