Diagnostisch onderzoek en advies bij kinderen van 4 tot 16 jaar

…. Waarom diagnostisch onderzoek?

Wanneer niet duidelijk is wat de oorzaak is van leer- en/of sociaal emotionele problemen of wanneer er twijfels zijn over geschikte hulp, kan er besloten worden tot een diagnostisch onderzoek. Hierdoor krijgt men een beter beeld van de klachten en het persoonlijk functioneren en/of duidelijkheid bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD). Voorafgaand het diagnostisch onderzoek vindt er een ontwikkelingsanamnese plaats, na het diagnostisch onderzoek wordt er een onderzoeksrapport opgesteld, welke wordt toegelicht in eenadviesgesprek en zal aan de hand van het adviesgesprek het behandeltraject verder worden besproken.

…. Wie kan een diagnostisch onderzoek aanvragen?

Zowel ouders als school kunnen een diagnostisch onderzoek aanvragen. Wanneer school de opdrachtgever is, is de voorwaarde dat ouders erachter staan. Ouders moeten zelf toestemming geven voor rapportage aan derden.

….Wat kan PSO voor het kind, de ouders en de school betekenen?

PSO biedt mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek. PSO heeft expertise op het gebied van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme, agressieve gedragsstoornissen, depressie, angststoornissen, neuropsychologisch onderzoek en onderzoek naar het leerproces van het kind ofleerstoornissen, zoals dyscalculie (rekenstoornis) of dyslexie (lees- en spellingstoornis). Mocht er sprake zijn van leerstoornis, dan biedt PSO de mogelijkheid om een dyslexie of dyscalculie verklaring af te geven. PSO adviseert ouders, leerkrachten en intern begeleiders in het omgaan met en begeleiden van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, leer- en/of sociaal-emotionele problemen.

….Breed kijken?

Binnen PSO wordt er gewerkt vanuit een systeemvisie; dat betekent dat individuele problemen nooit los worden gezien van de context, het gezin, werk en de school of opleiding. Het gezin, de school of opleiding en eventuele andere hulpverleners worden zoveel mogelijk bij de intake en behandeling betrokken. Als er besloten wordt een psychologisch onderzoek te laten plaatsvinden, wordt er breed gekeken. Als deel van het onderzoek zal om die reden een gezinsgesprek plaatsvinden met mw. drs. M.A. van der Schee, gezinstherapeut/ psychotherapeut, waarbij het gehele gezin aanwezig is. Soms wordt er ook besloten om het kind op school te observeren. Om een zo’n goed mogelijk beeld van het kind te krijgen, zal er overleg plaatsvinden met school, huisarts en eventueel andere betrokkenen.

…..Hoe aanmelden?

Ouders/verzorgers kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden. Tijdens de intakegesprekken wordt zorgvuldig afgewogen of er diagnostisch onderzoek nodig is voor het kind.

…..Kosten?

Voor een overzicht van de kosten wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden die te vinden zijn op onze website. De offerte wordt voorafgaand aan het onderzoek opgesteld zodat het voor ouders direct duidelijk is welke kosten er precies aan het onderzoek zijn verbonden.