Het Clubhuis, groepstherapie voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar

…. Waarom deze therapie?

Sociaal vaardig omgaan met leeftijdgenootjes, omgaan met angsten en stress, en ontwikkelen van zelfvertrouwen is van belang voor het gevoel van welbevinden van een kind. Het niet goed weten hoe je je voelt, het niet goed beheersen van sociale vaardigheden en onvoldoende controle hebben over je angsten geeft problemen op de kinderleeftijd, maar beïnvloedt eveneens het zelfvertrouwen en het welzijn op latere leeftijd. Een vroege behandeling kan problemen op latere leeftijd voorkomen.

…… Welke kinderen nemen deel aan de groepstherapie?

De meeste jonge kinderen hebben moeite om naar tevredenheid sociale contacten met leeftijdgenoten te maken. Enerzijds gaat het om kinderen die in de omgang met andere kinderen veel angst, stress en spanning ervaren. Ze voelen zich verlegen, trekken zich terug uit contacten en klagen over buikpijn en geplaagd worden.

Anderzijds gaat het om kinderen die moeite hebben met hun agressie-regulatie. Ze zijn snel boos, hebben nogal eens woede-uitbarstingen, kunnen dwingend zijn in het contact, dagen uit en hebben regelmatig ruzie met andere kinderen. Wat de kinderen vaak gemeenschappelijk hebben is een grote mate van onzekerheid over hun sociale functioneren.

Verder is de groep ook geschikt voor kinderen die in andere situaties spanning, stress en angst ervaren, bijvoorbeeld voor kinderen die angstig zijn om naar school te gaan of overstuur raken als ze denken iets niet te kunnen. Daardoor beleven de kinderen onvoldoende plezier aan de normale dingen van het leven.

……. Wat is het doel van de groepstherapie?

Het grote voordeel van de groepstherapie is dat deze op maat wordt verzorgd. Op basis van wat de kinderen nodig hebben, worden de bijeenkomsten opgesteld. Als ouders en/of school tussentijds nog suggesties hebben waar een kind volgens hen nog baat bij zou kunnen hebben, nemen wij die graag mee en verwerken we deze in de bijeenkomsten. We proberen de bijeenkomsten zo te maken dat alle kinderen er zoveel mogelijk rendement uit kunnen halen.

Onderwerpen die tijdens de groepstherapie voorbij komen, zijn bijvoorbeeld: op een goede manier voor je eigen rechten opkomen; kritiekkunnen incasseren en tegen je verlies kunnen; complimenten kunnen geven en ontvangen; herkennen van eigen gevoelens en uiting geven aan gevoelens; het niet eens durven zijn met anderen; spelinitiatieven nemen; omgaan met angsten en frustraties en/of loslaten van angsten; omgaan met stress en stress bestrijden. Deze vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het welbevinden van het kind.

….Wat wordt er tijdens de therapie gedaan?

Tijdens de groepstherapie worden de kinderen uitgedaagd om te leren met en van anderen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende activiteiten. Er wordt gepraat, gespeeld en geoefend met situaties die voor kinderen moeilijk zijn, in groepjes van maximaal 6 kinderen. Ook wordt gebruik gemaakt van visualisatie en ontspanningsoefeningen en van de videocamera om effecten van gedrag te tonen. De kinderen krijgen een eerste kennismaking met mindfulness, een effectieve manier om te leren omgaan met spanning en stress.

Een onderdeel van de therapie is het werken met de map waarin opdrachten staan, maar ook de geoefende vaardigheden. De kinderen krijgen oefeningen mee, zodat ze thuis verschillende vaardigheden kunnen oefenen. Daarnaast krijgen de kinderen informatiebrieven mee, waarin vermeldt staat, wat er tijdens de therapie aan bod is gekomen. Het is belangrijk dat de kinderen zowel thuis als op school regelmatig (positieve) feedback krijgen op hun gedrag om verandering in gang te zetten.

….Wat is heel belangrijk?

Onze ervaring is dat de kinderen pas echt baat hebben bij de groep wanneer ook ouders en school actief bij het traject worden betrokken. Daarom worden er naast de groepstherapie oudergesprekken gepland met opvoedingsondersteuning of gezinstherapie, en met de school wordt er teruggekoppeld en tussentijds telefonisch overlegd.

….Wanneer?

De groepstherapie vindt tweewekelijks plaats in de spelruimte van de praktijk in Hank op woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in principe elke bijeenkomst aanwezig zullen zijn.

….Wie geeft de groepstherapie?

Deze wordt gegeven door:

Mw. F. (Femmieke) Wienen (GZ-psycholoog i.o.)

…..Hoe aanmelden?

Ouders/verzorgers kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden. Tijdens de intakegesprekken wordt zorgvuldig afgewogen of de groep geschikt is voor het kind.