Mediation bij Echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouders en hun kinderen. In zo’n moeilijk en emotioneel proces valt het niet altijd mee om goede afspraken te maken rondom de kinderen. Ouders moeten gaan nadenken over hoe ze na de scheiding hun ouderschap willen vormgeven. Ze moeten een omgangsregeling afspreken en een ouderschapsplan maken. Echtscheiding gaat vaak met allerlei emoties en onzekerheden gepaard. Dat kan ertoe leiden dat ouders bij het maken van afspraken over de kinderen behoefte hebben aan een onafhankelijke persoon die de gesprekken begeleidt en het proces bewaakt. We noemen dit mediation.

….. Wat is mediation bij echtscheiding?

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij een onafhankelijke, neutrale derde (de mediator), partijen helpt om de communicatie weer op gang te brengen en partijen begeleidt om vanuit werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor een conflict te komen.

In het geval van mediation bij echtscheiding gaat her erom dat de mediator ouders helpt om goede afspraken te maken voor de kinderen, en een oplossing te vinden voor conflicten die voor hen beiden aanvaardbaar is.

…..Hoe werkt de mediation binnen PSO?

Ouders die gaan scheiden of in een proces van scheiding zitten kunnen contact opnemen met PSO voor een intakegesprek dat met beide ouders zal plaatsvinden. In dit gesprek wordt de procedure van mediation uitgelegd (wat is het, wat wordt er van ouders verwacht, wat kunnen partijen van de mediator verwachten). Voordat de eigenlijke mediation begint zal er een mediationovereenkomst getekend worden waarin onder andere wordt afgesproken dat ouders zich inspannen om door middel van mediation te komen tot oplossingen en afspraken. Vervolgens wordt in een aantal bijeenkomsten vanuit ieders belangen gezocht naar goede afspraken omtrent de kinderen. De afspraken die hieruit voortvloeien worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die wordt ondertekend door beide ouders.

Als tijdens het intakegesprek of gaandeweg de mediation-gesprekken blijkt dat er bij één of beide ouders nog te veel pijn, verdriet en boosheid is om de mediation succesvol te laten verlopen, kan het nodig zijn om met één van onze psychologen/therapeuten een of meerdere gesprekken te plannen om hier eerst aan te werken.

…..Waar richt de mediation binnen PSO zich op?

Vanuit de achtergrond als psycholoog en orthopedagoog richt de mediation zich in het bijzonder op vraagstukken rondom de kinderen. Uitgebreid zal aan de orde komen hoe de ouders het een en ander gaan regelen voor de kinderen. Maatwerk is hierin heel belangrijk. Wat voor een kind van 4 jaar een goede regeling is hoeft dat voor een ouder kind niet te zijn. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

– het afspreken van een omgangsregeling na scheiding waar beide partijen zich in kunnen vinden;

– het opstellen van een ouderschapsplan;

Dit ouderschapsplan is een belangrijk onderdeel bij het aanvragen van een echtscheiding bij de rechter. Sinds maart 2009 spreekt de rechter pas een scheiding uit na goedkeuring van het ouderschapsplan. De bedoeling is dat ouders afspraken maken voor de invulling van hun zorg en opvoeding na de scheiding, en wel zo dat beide ouders zich hierin kunnen vinden.

Duidelijk moet onder andere zijn hoe de zorg verdeeld wordt, hoe vakanties geregeld worden, wat de verblijfplaats wordt van de kinderen en hoe communicatie en overleg zal plaatsvinden. De belangen van de kinderen nemen hierbij een belangrijke plaats in.

…..Waar richt de mediation binnen PSO zich niet op?

Het regelen van financiële zaken rondom scheiding, zoals alimentatie, pensioen, is geen specialisme binnen PSO. Er worden bijvoorbeeld geen alimentatieberekeningen gemaakt. Als ouders zelf al afspraken hebben gemaakt en deze door de mediator willen laten vastleggen is dat wel mogelijk bij PSO. Belangrijk is dat ze zich goed hebben laten informeren over eventuele fiscale en juridische valkuilen door een deskundige op dat gebied (bijv. advocaat, financieel adviseur).

…..Informatie en aanmelden?

Voor informatie of aanmelding kan op werkdagen van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur gebeld worden met PSO (0416) 391233.

Na een telefonische aanmelding volgt een intake en wordt er zorgvuldig afgewogen of een mediationtraject ingezet wordt.

Bereidheid van beide ouders om in gesprek te gaan en actieve betrokkenheid en overleg in het belang van de kinderen zijn belangrijke voorwaarden voor mediation.

….Tarieven

Voor mediation gelden andere tarieven dan voor psychologische hulp. Er wordt gewerkt op uurbasis. Het meest gangbare is dat de ouders/ex-partners de kosten voor mediation delen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PSO.

Meer weten over mediation? op www.nmi-mediation.nl vindt u meer informatie